Katarina Frostell (PL) arbetar vid Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi. Hon har tidigare verkat som sakkunnigmedlem i Människorättscentrets sektion för människorättsfostran och –utbildning. Frostell  granskar människorättsbegreppet i den nya läroplansgrunden för den grundläggande utbildningen. Hon inleder med att diskutera juridiska och etiska perspektiv på mänskliga rättigheter i läroplanens värdegrund och inom olika läroämnen speciellt samhällslära, religion och livsåskådningskunskap.

Syftet är att förstå hur de olika perspektiven samverkar och hur det personliga ansvaret och handlandet kommer till uttryck i den rättsliga regleringen av mänskliga rättigheter. Diskussionen förankras i skolvärlden och utnyttjar mobbning samt rättighetskonflikter mellan barn och föräldrar som exempel för att konkretisera frågorna.

I texten granskas för det första situationer där skolan bär ansvaret för att skydda den enskilda mot människorättskränkningar som en annan person gör sig skyldig till. Vidare studeras situationer där inskränkningar i den enskildas människorättsskydd kan göras för att man ska kunna trygga att en annan persons rättigheter kan förverkligas. Avslutningsvis diskuteras den enskildas rättsliga ansvar för kränkningar i en annan persons rättigheter. Forskningsmaterialet består av internationella människorättskonventioner, nationell lagstiftning och förarbeten, rättsfall från den europeiska människorättsdomstolen och finska domstolar samt justitieombudsmannens ställningstaganden i enskilda klagomål.

Advertisements