Salla Tuori är biträdande professor i genusvetenskap. Hennes forskning har fokuserat på dagens mångkulturalitet i Finland ur postkoloniala perspektiv, med en särskild tyngdpunkt på det s.k. projektsamhället och integrationsprojekt för invandrare. För tillfället arbetar hon med ett forskningsprojekt om statliga gränspraktiker i konst samt samfundskonst med invandrar- och flyktinggrupper.

Tuori diskuterar normativitet i förhållande till kön, sexualitet och ras/etnicitet i en skolkontext. Föreställningar om det som är normalt och vanligt ligger som grund för normativiteten, d.v.s. de sätt på vilka normalitet konstrueras och upprätthålls. Normkritiska perspektiv betraktar dessa normaliteter analytiskt och undersöker på vilka sätt de hindrar elever från att bli hörda eller begränsar elevers handlingsutrymme då de inte passar in i normerna. Normerna och uppfattningar av normalitet anses begränsa både dem som ryms och inte ryms in i normerna.

I diskussionen utgår Tuori från genusvetenskaplig forskning om kön och ras/etnicitet och diskuterar dessa tillsammans med den nya läroplanen och guiden Jämställdhet är en kunskapsfråga. Ett särskilt fokus ligger på normativitet och normkritiska perspektiv i förhållande till heteronormativitet och vithet som en struktur. Det är viktigt att förstå hur kön, sexualitet och ras/etnicitet är sammanvävda och påverkar varandra. Temat är högaktuellt på grund av den nya läroplanen som förutsätter en ny typ av kunskap av lärarna i förhållande till kön och könsmångfald. Det finns också många projekt och kampanjer som erbjuder kunskap för skolorna om kön, sexualitet, rasifiering och etnicitet.

Advertisements