Birgit Schaffar (FD) är universitetslärare i yrkespedagogikens didaktik vid Åbo Akademi i Finland och utbildar yrkeslärare för den svenskspråkiga delen av Finland. Hon har en bakgrund i pedagogisk filosofi och hennes forskning berör ofta etiska frågeställningar i pedagogisk forskning, teori och undervisning.

I denna artikel beskrivs en spänning mellan lärarens didaktiska uppdrag att motivera sina studerande att tillägna sig enskilda delar av läroplanens innehåll och lärarens existentiella uppdrag att utgöra en samtalspartner för studerande som söker sin plats i livet. Spänningen tydliggörs genom en diskussion av de mänskliga rättigheternas roll i yrkesutbildningen.

Artikeln frågar först vilken roll människans arbete och yrkesutbildningen spelar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, för att sedan från motsatt håll undersöka vilken roll de mänskliga rättigheterna spelar i de dokument som styr yrkesutbildningen i Finland. Frågan gäller både i vilken utsträckning de mänskliga rättigheternas explicit omnämns i yrkesutbildningens styrdokument och hur de implicit ges en roll i yrkesutbildningen.  Det är ingen fråga att de mänskliga rättigheterna har en tydlig roll i yrkesutbildningen i Finland. Trots det så finns en skillnad i hur utbildningens mål, att utveckla hela människan så mångsidigt som möjligt, omnämns i styrdokument för yrkesutbildning och i styrdokument för den allmänbildande utbildningen i Finland (i grundskola och gymnasium, vid universitet).

Med tanke på den allt tydligare orienteringen mot en mer marknadsliberal anda i den nordiska och europeiska yrkesutbildningen medför denna skillnad risker som t.ex. yttrar sig i vardagliga yrkesetiska dilemman som yrkeslärare ställs inför. I artikeln diskuteras flera situationer där yrkeslärare behöver fråga sig hur de vill, kan och får samtala med sina studerande. Det gäller att värna om lärarens pedagogiska autonomi för att kunna säkerställa att de mänskliga rättigheterna även i framtiden inte indirekt motarbetas genom organisatoriska strukturer och reformer som försätter lärarna i yrkesetiska dilemman.

Advertisements