Marina Lundkvist (PeD) undervisar blivande barnträdgårdslärare och forskar inom det småbarnspedagogiska området med fokus på bl.a. demokrati, barnets rättigheter, etik och värdegrundsfrågor.  Forskningen omfattar de yngre barnen och deras pedagoger i daghem och förskola.

Denna artikel handlar om alla barns rättigheter och hur dessa är gällande i småbarnspedagogisk verksamhet. I artikeln synliggör Lundkvist övergripande riktlinjer som fungerar som utgångspunkter för finländsk småbarnspedagogik samt barnets rättigheter utgående från fyra viktiga artiklar och centrala principer i FN:s konvention om barnets rättigheter (1989/1991). Såväl internationella som nationella riktlinjer och styrdokument (bl.a. verksamhets- och läroplaner) är styrande riktgivande dokument som på ett övergripande plan preciserar den småbarnspedagogiska verksamhetens mål och innehåll. Dessa preciseringar är övergripande men inte konkreta. Detta innebär att det är varje pedagogs skyldighet att konkretisera riktlinjerna så att dessa synliggörs och tydliggörs i den pedagogiska verksamheten tillsammans med barnen. I spänningsfältet mellan styrdokument, teori och praktik uppstår frågor om hur pedagoger hanterar sitt pedagogiska uppdrag, hur pedagoger omsätter riktlinjerna och barnets rättigheter i samspelet med barnen (Lundkvist, 2016).

Syftet med artikeln är att synliggöra de grundläggande rättigheter som barnet har, dels enligt barnkonventionen och dels betraktade ur ett småbarnspedagogiskt perspektiv. I sammanhanget utgör finländska styrdokument ett ramverk inom vilka barnets rättigheter ska förstås. Syftet med denna artikel är också att synliggöra barnets rättigheter med utgångspunkt i begrepp som ”barnets bästa”, ”barn (ets) perspektiv” och ”barnets aktörskap”.

Advertisements